Menu witryny


  • aktywne uczestniczenie dzieci w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
  • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach szkolnych
  • tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu
  • popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci

  • poszerzenie procesu systematycznego szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego
  • ocena szkół, szkolnych, uczniowskich klubów sportowych działających w szkole
  • rozwój dyscyplin sportowych preferowanych na Mazowszu poprzez włączenie dzieci do współzawodnictwa sportowego

  • ogólne kierownictwo nad przebiegiem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej sprawuje Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, upoważniony przez władze sportowe i oświatowe Województwa Mazowieckiego i Sejmiku Mazowieckiego
  • w Regionie Siedleckim – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach
  • w Powiatach - odpowiednie Powiatowe Szkolne Związki Sportowe
  • w Gminach - Gminne Szkolne Związki Sportowe lub Oddziały Gminne Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych

  • bezpośrednim organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego przy ścisłej współpracy z lokalnymi ( gminnymi i powiatowymi ) SZS.
  • w szkole - Szkolny i Uczniowski Klub Sportowy
  • w gminie - Zarządy Gminne SZS
  • w powiecie - Zarządy Powiatowe SZS przy współpracy z Wydziałami Oświaty i Kultury Fizycznej w poszczególnych powiatach
  • w regionie( rejonie) – wiodący Powiatowy Zarząd SZS ( w Siedlcach)
  • organizator na swoim szczeblu może ustalić swój własny regulamin Igrzysk
 1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej
  ogólne zasady regulaminowe

  I.Cel

  II. Zadania

  III. Kierownictwo

  IV.Organizatorzy
  Program Igrzysk


Kategoria wiekowa dzieci, 13 lat i młodsi (Szkoła Podstawowa)- rocz. 2005 i mł.

 1. biegi przełajowe: (klasy VI, V, ) – 800 m dla dziewcząt i 1000 m chłopców
 2. sztafetowe biegi przełajowe 10 x 800m –dz. (10 x 1000 m - ch)
 3. czwórbój LA dziewcząt i chłopców
 4. mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców (czwórek)
 5. mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 6. mini koszykówka dziewcząt i chłopców
 7. mini piłka nożna – 6-ki piłkarskie chłopców (Orlik)
 8. mini piłka nożna – 6-ki piłkarskie dziewcząt (Orlik)
 9. pływanie dziewcząt i chłopców – sztafety 8 x 25 m
 10. pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców
 11. tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców
 12. sporty zimowe narciarstwo dziewcząt i chłopców


  Kategoria wiekowa 14-16 lat ( Szkoła Podstawowa z o/Gimnazjalnymi) - rocz. 2002 - 2004
 13. Biegi przełajowe ( dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1500 m)
 14. Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców
  (10 x 800 m – dziewczęta, 10 x 1000 m – chłopcy)
 15. Lekkoatletyka indywidualna dziewcząt i chłopców
 16. Koszykówka dziewcząt i chłopców
 17. 6-ki  piłkarskie dziewcząt (Orlik)
 18. 6-ki piłkarskie chłopców   (Orlik)
 19. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 20. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 21. Tenis stołowy – drużyny dziewcząt i chłopców
 22. Pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców
 23. Pływanie drużynowe - sztafety dziewcząt i chłopców
 24. Sporty zimowe narciarstwo

Kategoria wiekowa Szkoły Ponadpodstawowe - (Licealiada)- rocznik 1998 i mł.
– do szczebla regionu

 1. Biegi przełajowe – dziewczęta 1000 m i 2000 m, chłopcy – 1500 m i 3000 m
 2. Sztafetowe Biegi Przełajowe (10 x 800 m – dziewczęta, 10 x 1500 m chłopcy
 3. Koszykówka dziewcząt i chłopców
 4. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 5. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 6. 6-ki piłkarskie chłopców (Orlik)
 7. LA indywidualna dziewcząt i chłopców
 8. Pływanie indywidualne i sztafetowe dziewcząt i chłopców
 9. Sporty zimowe narciarstwo
 10. Tenis stołowy – zawody drużynowe

 

 • zabezpieczyć obsadę sędziowską, protokoły, boisko lub salę, dekorację, sprzęt sportowy potrzebny do przeprowadzenia zawodów.
 • zabezpieczenie opieki medycznej
 • dokonanie uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów.


VII.Uczestnictwo

a.we wszystkich kategoriach wiekowych i wszystkich dyscyplinach zespół składa się z uczniów jednej szkoły ,
b.prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w roku szkolnym rozpoczęli naukę nie później niż 1 października (właściwego roku szkolnego)
c. zawody będą rozegrane w wypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch szkół,
d.szkoły będą punktowały w punktacji ogólnej Igrzysk w wypadku startu więcej niż trzech szkół,
e.obowiązkiem młodzieży startującej w zawodach jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej,
f.szkoły (SKS, UKS) biorące udział w zawodach wszystkich szczebli ubezpieczają swoich uczniów we własnym zakresie,
g.obowiązkiem każdej startującej szkoły w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy jest opłacenie skladki członkowskiej zgodnie z regulaminem poszczególnych Powiatowych SZS. Szkoła, która nie uregulowała składki, nie będzie dopuszczona do zawodów,
h.szkoła ma prawo wystawić do zawodów dwa zespoły,
i.szkoła w grach zespołowych nie będzie klasyfikowana w wypadku oddania dwóch spotkań walkowerem,lub celowego oddania meczu walkowerem
j.startujący zespół (zawodnicy, opiekun) powinien zgłosić się na miejsce startu na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów
k.w wypadku gdy w turnieju startują dwie szkoły z jednego miasta lub powiatu one rozgrywają pierwsze spotkanie w turnieju. o kolejności kolejnych meczów decyduje losowanie                                                                                      l.rejon posiadający mistrza zawodów międzypowiatowych z ubiegłego roku ma prawo wprowadzić dodatkowo jeden zespół (nie dotyczy dyscyplin objętych odrębnym systemem rozgrywek).

m. Zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do zawodów
n. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy

VIII.Nagrody

W zawodach międzypowiatowych szkoły otrzymują za miejsca: I – III - puchary, zawodnicy za miejsca: I – III - medale (zawody międzypowiatowe)- nie dotyczy dyscyplin, o których mówi regulamin szczególowy


IX.Finansowanie

Koszty uczestnictwa – szkoły, UKS-y. Koszty organizacyjne zawodów  – ponoszą poszczególne gminy. Koszty organizacyjne zawodów powiatowych– ponosi PSZS w Sokołowie Podlaskim.

X.Postanowienia końcowe

W sprawach szczegółowych dotyczących interpretacji postanowień regulaminu lub w sprawach nim nie objętym decydują organizatorzy poszczególnych szczebli rozgrywkowych .
Nie będą rozpatrywane protesty wynikające z pracy sędziów. Obowiązuje generalna zasada i wiara w uczciwość uczestników i organizatorów. W przeciwnym wypadku winni będą wykluczeni w kolejnej edycji Igrzysk.

Zawody mogą zostać przerwane w wypadku stwierdzenia niesportowego charakteru przebiegu zawodów


Prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje wyłącznie Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Sokołowie Podlaskim

Przypominamy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (DzU.Nr 282 z dn.30.12.2004 r.)

 

 


  Komunikat w sprawie badań lekarskich
  Warszawa 25.01.2010r.
  Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów

  W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi  badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną  do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

  "W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 r. zn : DA/32/2009, zawierającego prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
  Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133). Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego........ Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), który w części III określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również - kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami.(*) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
  * A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w  opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.
  W załączniku do niniejszego komunikatu  publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji  "Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów  w tych grupach"

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje :
  1.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza  kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)  
  2.) Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo  Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.

  3.) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.
  4.) Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.
  Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że "w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 r. został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja."
  Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie  w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) a w nim ustalając, że

  § 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:
  1)   zajęć sportowych;
  2)   zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
  3)   zajęć tanecznych;
  4)   aktywnych form turystyki.

  § 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
  _________________________________________________

  Załącznik do komunikatu ZG SZS
  (fragment publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A.Oblacińskiej i B.Woynarowskiej)
  Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach)
  Grupa / podgrupa
  __________________________
  symbol            nazwa
  Charakterystyka uczniów
  Udział w zawodach sportowych i sprawdzianach
  A Zdolni do
  wf bez ograniczeń
  __________________________
  As Uprawiający sport w
  szkole lub poza szkołą
  Uczniowie
  1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;
  2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf
  Bez ograniczeń
  B Zdolni do wf z
  ograniczeniami i/lub
  wymagający
  specjalnej uwagi
  nauczyciela wf
  Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy wymagają :
  1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach
  2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania np. ze względu na większe ryzyko urazu;
  3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych zaburzeń
  Ewentualne ograniczenia ustalane indywidualnie
  w zależności od stanu zdrowia
  Bk Zdolni do wf z
  ograniczeniem,
  wymagający
  dodatkowych zajęć
  ruchowych
  korekcyjnych
  Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych
  j.w.
  C Niezdolni do zajęć wf
  Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf
  Niezdolni do udziału w zawodach         j
  C1 Niezdolni do wf
  uczestniczący w
  zajęciach
  rehabilitacyjnych
  Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii ruchowej poza szkolą
  j.w
  Zarząd Główny SZS informuje, że jeżeli przyjęte zostaną jakieś dalsze, istotne dla omawianej kwestii ustalenia, bezzwłocznie uzupełni. niniejszy komunikat

 


Regulamin Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie tylko w wyniku zmian wprowadzonych przez Mazowiecki Szkolny Związek Sportowy oraz Zarząd Główny SZS (jeżeli dotyczy to zawodów mazowieckich i ogólnopolskich)

V.Sprawozdawczość

Organizatorzy zawodów gminnych, rejonowych przesyłają komunikaty końcowe do PSZS w Sokołowie Podlaskim natychmiast po zakończeniu imprezy. W komunikacie oprócz szczegółowych wyników końcowych należy podać ilość młodzieży startującej w zawodach. Ponadto należy podać nazwisko i imię opiekuna danego zespołu.

VI.Obowiązki gospodarzy (na zawodach każdego szczebla)

Obecnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Nowe wpisy

Wyszukiwarka